درباره دکتر

افکت جداکننده

بورد تخصصی جراحی عمومی
فلوشیپ فوق تخصصی جراحی لاپاروسکپی _ چاقی

ایشان عضو انجمن بین المللی جراحی چاقی، عضو انجمن جراحی چاقی ایران و همچنین عضو انجمن جراحی لاپاراسکوپی (درون بین) هستند.

دکتر شاهین جمیلی